Skip to main content

Anke Eilergerhard, Anna Katharina, 2017
highly pigmented polyorganosiloxan, Bohemia Porcelán, stainless steel
190h x 80w x 80d cm

How do you feel during this time of lockdown?
Covid-19 is the star of our present, without question. As an artist, I am impressed and fascinated and at the same time a little jealous of the viral-dissemination power that this mini-information carrier obviously has. I think that nobody can say that they are not afraid of the virus.

How do you think this period will affect your art-making process or does it already have an impact on your productions?
Technically, the crisis has had no impact on my production process so far. The isolation doesn’t really matter to me personally. I usually work alone in my studio because my manual technique requires maximum concentration and would be disrupted by any distraction.

Do you keep producing works during this time?
Of course. Artists are masters of crisis management.

While producing under the changing conditions, do the materials you use differ?
No, I maintain close contact with my suppliers and so far, I have no delivery bottlenecks for my materials. However, I partly bought and ordered material in stock.

What are you dreaming of doing following COVID-19?
I dream of being able to go back to cafés, being allowed to hug people, going swimming and of course traveling.

Are there any differences between your plans before and after COVID-19?
I can’t answer this at the moment.

What changes occurred in your daily routine?
Little, see answer 5.

As an artist, how would you describe the current situation of the world?
The situation is even more dangerous than it already was before the crisis. The poor countries are hit even harder and extreme political currents can gain even more momentum and could lead to even more lack of freedom, more conflicts and more monitoring.

It is positive for the environment though. Locally, nature flourishes due to less pollution. When the crisis is over, my idea would be to introduce a worldwide 100% shutdown-day once a year as a remembrance.

If we look at nature and the cosmic laws, growth always works in harmony with decay. Can economic growth work in the long run without decay? Are we experiencing a healthy decay right now? Shouldn’t we as artists destroy our works of art from time to time? How durable should modern artworks be?

Has the current isolation given you the opportunity to do or create something that you haven’t had a chance before?
Yes. For a long time, I have been tracking questions that are even more urgent due to the digital reception of art caused by the current crisis. How physical, how real do works of art have to be? What does “real” mean in the digital distribution and reception reality? What does the digital reception of art do with art and its recipients? It is a completely different situation if the viewer experiences art in a spatial situation designed for it, with other people, at an exhibition opening or in a museum. Or if he is spotting an image of a piece of art on a 5 x 5 cm small screen, during his everyday social media screening. Will our perspective change? Will art change? What remains, what disappears?

Unfortunately, your works cannot be seen physically in this period of time. Can you tell us about your new works conceptually?
For the digital presentation of my works of art, I am currently using techniques that I had previously developed and I’m developing them further. I try to give my works of art their autonomy in their online presentation. An autonomy that creates a new perception by adding space, time, sound etc. and without completely detaching myself from the original work. I do not perceive this type as a digital work of art in its own right, but as a multimedia offer that enables to experience my art digitally. It cannot replace a presentation in analogue space, it is something else.

Karantina döneminde nasıl hissediyorsunuz?
Covid-19, şüphesiz ki günümüzün yıldızı. Bir sanatçı olarak, bu mini bilgi taşıyıcısının sahip olduğu viral yayılma gücünden etkilendim ve büyülendim ve aynı zamanda onu biraz da kıskanıyorum. Bu virüsten korkmadığını söyleyebilecek kimse yoktur diye düşünüyorum.

Bu süreç üretimlerinize nasıl yansıdı ya da yansıyacak?
Teknik olarak, krizin şu ana kadar üretim sürecim üzerinde bir etkisi olmadı. Tecrit kişisel olarak benim için önemli değil. Genellikle stüdyomda tek başıma çalışıyorum çünkü manuel tekniğim maksimum konsantrasyon gerektiriyor ve herhangi bir dikkat dağılması çalışmamı etkileyebilir.

Bu süreçte üretmeye devam ediyor musunuz?
Elbette. Sanatçılar kriz yönetiminin ustalarıdır.

Evet ise değişen şartlar altında üretim şekliniz, kullandığınız malzemeler farklılık gösteriyor mu?
Hayır, tedarikçilerimle yakın temasımı sürdürüyorum ve şimdiye kadar malzemelerimin teslimatı konusunda herhangi bir darboğaza girmedim. Ancak, kısmen de olsa stoklamak üzere malzeme satın aldım ve sipariş ettim.

Bu süreç bitimindeki hayalleriniz neler?
Yeniden kafelere gidebilmeyi, insanlara sarılabilmeyi, yüzmeyi ve tabii ki seyahat etmeyi hayal ediyorum.

COVID-19 öncesindeki planlarınız ile sonrası arasında farklılık var mı?
Bu soruya henüz cevap veremem.

Günlük rutinlerinizde ne gibi değişiklikler oldu?
Çok fazla olmadı, bkz. cevap 5.

Sanatçı gözünden dünyanın içinde bulunduğu durumu nasıl yorumlarsınız?
Durum, krizden önce olduğundan daha da tehlikeli. Yoksul ülkeler daha da sert bir şekilde etkilenmekte. Ayrıca aşırı siyasi akımlar daha çok ivme kazanabilir ve daha fazla özgürlük kısıtlamasına, çatışmaya ve denetlemeye yol açabilir.

Yine de çevre için olumlu yönleri var. Doğa daha az kirlilik nedeniyle serpilmeye başladı. Bana sorarsanız, kriz sona erdiğinde bir anma olarak yılda bir kez dünya çapında %100 kepenk indirme günü ilan edilmeli.

Doğaya ve kozmik kanunlara bakarsak, büyüme daima gerileme ile uyumluluk içinde gerçekleşir. Ekonomik büyüme uzun vadede çöküş olmadan gerçekleşebilir mi? Şu anda sağlıklı bir çöküş mü yaşıyoruz? Sanatçılar olarak sanat yapıtlarımızı zaman zaman yok etmemiz gerekmez mi? Modern sanat eserleri ne kadar dayanıklı olmalı?

Sosyal izolasyon süreci, size yapmak istediğiniz ama zamansızlıktan dolayı yapamadığınız bir iş, üretim için zaman sağladı mı?
Evet. Uzun zamandır, mevcut krizden dolayı daha da fazla önem arz etmeye başlayan dijital sanat algısı ile ilgili cevapların izindeyim. Sanat eserleri ne kadar fiziksel, ne kadar gerçek anlamda var olmalı? Dijital yayılma ve algı gerçekliğinde “gerçek” ne anlama gelir? Sanatın dijital olarak algılanması sanatı ve onu algılayanları neye dönüştürür? Seyircinin sanatı, başkalarıyla birlikte bir sergi açılışında veya müzede bu iş için tasarlanmış hacimsel bir mekânda deneyimlemesi tamamen farklı bir durumdur; gündelik sosyal medya gezintisi sırasında 5 x 5 cm’lik küçük bir ekranda bir sanat eserinin görüntüsüne bakması ise apayrı bir şeydir. Perspektifimiz değişecek mi? Sanat değişecek mi? Geriye ne kalacak, ne yok olacak?

Bu süreçte eserleriniz maalesef somut olarak görülemeyecek, bu nedenle çalışmalarınızdan kavramsal ve biçimsel olarak bahsedebilir misiniz?
Sanat eserlerimin dijital sunumu için, daha önce geliştirdiğim teknikleri kullanıyorum ve onları daha da geliştiriyorum. Çevrimiçi sunumlarında sanat eserlerime özerkliklerini geri kazandırmaya çalışıyorum. Bu özerklik mekân, zaman, ses gibi unsurların eklenmesiyle oluşuyor ve beni orijinal çalışmadan tamamen kopartmadan yeni bir algı ortaya çıkartıyor. Bu ifade biçimini, başlı başına dijital bir sanat eserinden ziyade, sanatımın dijital olarak deneyimlenmesini sağlayan bir multimedya önerisi olarak görüyorum. Bu, analog hacimde yapılan bir serginin yerini alamaz, bambaşka bir şeydir.

Wie fühlen Sie sich in dieser Zeit der Sperrung?
Covid-19 ist der Star unserer Gegenwart, ohne Frage. Als Künstlerin bin ich beeindruckt und fasziniert und gleichzeitig ein bisschen neidisch von der viralen Verbreitungspower, die dieser Miniinformationsträger offensichtlich hat. Ich denke, dass Niemand behaupten kann, dass er keine Angst vor dem Virus hat.

Wie wird sich diese Zeit Ihrer Meinung nach auf Ihren Kunstherstellungsprozess auswirken oder hat sie bereits Auswirkungen auf Ihre Produktionen?
Technisch hat die Krise bisher keine Auswirkungen auf meinen Produktionsprozess. Die Isolation macht mir persönlich nicht viel aus. In meinem Studio arbeite ich meistens alleine, da meine manuelle Technik höchste Konzentration verlangt und jede Ablenkung stören würde.

Produzieren Sie in dieser Zeit weiterhin Werke?
Natürlich. Künstler sind Meister der Krisenbewältigung.

Während Sie unter den sich ändernden Bedingungen produzieren, unterscheiden sich die von Ihnen verwendeten Materialien?
Nein, ich pflege mit meinen Lieferanten engen Kontakt und bisher habe ich keine Lieferengpässe für meine Materialien. Ich habe allerdings zum Teil auf Vorrat Material angeschafft und bestellt.

Wovon träumen Sie nach COVID-19?
Ich träume davon wieder ins Café gehen zu können, Leute in den Arm nehmen zu dürfen, schwimmen zu gehen und natürlich zu reisen.

Gibt es Unterschiede zwischen Ihren Plänen vor und nach COVID-19?
Kann ich im Moment noch nicht beantworten.

Welche Veränderungen haben sich in Ihrem Tagesablauf ergeben?
Wenig, siehe Antwort 5.

Wie würden Sie als Künstler die aktuelle Situation der Welt beschreiben?
Die Situation ist noch gefährlicher als sie vor der Krise schon war. Die armen Länder trifft es noch härter und extreme politische Strömungen können noch mehr an Dynamik gewinnen und zu noch mehr Unfreiheit, Konflikten und Kontrolle führen.

Positiv ist es für die Umwelt, lokal blüht die Natur durch geringere Verschmutzung auf. Meine Idee wäre es, nach der Krise 1 x jährlich weltweit einen 100%igen Shutdown-Tag zum Gedenken einzuführen.

Wenn wir uns die Natur und die kosmischen Gesetzmäßigkeiten anschauen, funktioniert Wachstum immer nur im Gleichklang mit Verfall. Kann wirtschaftliches Wachstum ohne Verfall auf Dauer funktionieren? Erleben wir gerade einen gesunden Verfall? Sollten wir als Künstler nicht von Zeit zu Zeit unsere Kunstwerke vernichten? Wie haltbar sollten moderne Kunstwerke sein?

Hat Ihnen die derzeitige Isolation die Möglichkeit gegeben, etwas zu tun oder zu erschaffen, für das Sie zuvor noch keine Chance hatten?
Ja. Ich bin schon länger Fragestellungen auf der Spur, die sich auf Grund der digitalen Rezeption von Kunst, durch die aktuelle Krise bedingt, noch dringender stellen. Wie physisch, wie real existent müssen Kunstwerke sein? Was bedeutet „real“ in der digitalen Verbreitungs- und Rezeptionsrealität? Was macht die digitale Rezeption von Kunst mit der Kunst und mit den Rezipienten? Es ist ja eine völlig andere Situation, wenn der Betrachter Kunst in einer dafür konzipierten räumlichen Situation, mit anderen Menschen, bei einer Ausstellungseröffnung oder einem Museumsbesuch erlebt oder ob er sich eine Abbildung eines Werks auf einem 5 x 5 cm kleinem Bildschirm, beim alltäglichen Social Media-Screening anschaut. Wird sich unsere Sichtweise ändern? Wird sich die Kunst ändern? Was bleibt, was geht?

Leider können Ihre Werke in dieser Zeit nicht physisch betrachtet werden. Können Sie uns konzeptionell etwas über Ihre neuen Arbeiten erzählen?
Für die digitale Präsentation meiner Kunstwerke greife ich im Moment auf von mir früher erarbeitete Techniken zurück und entwickele sie weiter. Ich versuche meinen Kunstwerken in ihrer Präsentation im Netz ihre Autonomie wiederzugeben. Eine Autonomie, die durch das Hinzufügen von Raum, Zeit, Ton etc. entsteht und eine neue Wahrnehmung kreiert ohne mich komplett vom Ursprungswerk zu lösen. Ich verstehe diese Art nicht als digitales eigenständiges Kunstwerk, aber als ein multimediales Angebot meine Kunst auch digital erleben zu können. Es kann kein Ersatz für eine Präsentation im analogen Raum sein, es ist etwas anderes.

Anke Eilergerhard, Annadonna, 2017
highly pigmented polyorganosiloxan, Bohemia H&C Original Rose Porcelain, stainless steel
187h x 60w x 60d cm